Naar de inhoud

Standpunten


Hoe denken wij over belangrijke issues die spelen in de watersport. 

Lees hier onze standpunten.

 

 

Identificatie en registratie van pleziervaartuigen

HISWA Vereniging is voor identificatie en registratie van pleziervaartuigen. Wij willen een halt toeroepen aan een de wildgroei en daarmee samenhangende administratieve lastendruk van  identificatiedocumenten en lokale stickersystemen. Eén landelijke identificatie- en registratieplicht voor pleziervaartuigen is een logische, kostenbesparende en effectieve oplossing. HISWA Vereniging pleit al jarenlang voor één systeem, net zoals dat bij auto’s uitstekend is geregeld. Gegevens als merk, type, bouwjaar en kentekennummer, gekoppeld aan eigenaargegevens, moeten daarin worden opgenomen.

 • Voor de Belastingdienst, Justitie en FIU (Financial Intelligence Unit / KLPD) wordt het eenvoudiger om criminele activiteiten en ernstige overtredingen aan te pakken.
 • Voor de KLPD/Waterpolitie en Rijkswaterstaat wordt het eenvoudiger om overtredingen op het water te constateren en te bekeuren, zoals snelheidsovertredingen, gevaarlijke vaargedrag en braak en diefstal.
 • Voor de waterkwaliteitsbeheerders geldt hetzelfde op het gebied van milieudelicten, zoals het illegaal lozen van olie en afval vanaf het pleziervaartuig.
 • De maritieme grensbewaking voor Marechaussee en Douane wordt eenvoudiger.
 • Voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat van het ministerie wordt de handhaving van de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen (CE) aanzienlijk efficiënter en effectiever.

Bij invoering van een Identificatie & Registratie-plicht krijgen watersporters eindelijk een eigendomsbewijs van hun pleziervaartuig. Dat is praktisch bij de koop- en verkooptransacties, bij de afhandeling van verzekeringskwesties en het ontmoedigt diefstal.


PDF-bestandDownload het nieuwe position paper Identficatie en Registratie van Pleziervaartuigen (september 2019)
PDF-bestandDownload het position paper Identificatie & Registratie van pleziervaartuigen van HISWA Vereniging.

 

Toekomstvisie Waterrecreatie

Deze visie geeft de gezamenlijke kijk op de toekomst van waterrecreatie in Nederland weer. Het stuk is geschreven door ANWB, Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, Nederlands Platform voor Waterrecreatie en HISWA Vereniging. Waterrecreatie is een speerpunt voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de delta waar wij allemaal wonen. De visie toont acht ambities waarmee waterrecreatie ten volle haar meerwaarde voor Nederland en de Nederlanders benut. De acht ambities zijn:

 1. Waterrecreatie is er voor iedereen
 2. Waterrecreatie is laagdrempelig, gevarieerd en betaalbaar
 3. Waterrecreatie is er in en om de stad
 4. Waterrecreatiegebieden zijn bereikbaar en staan in goede verbinding met elkaar
 5. Waterrecreatie als opstap naar watersporten op olympisch niveau
 6. Nieuw water beschikbaar voor waterrecreatie
 7. Waterrecreatie is grenzeloos
 8. Waterrecreatie is veilig en duurzaam

De visie heeft samenwerking als speerpunt. Een sterke, herkenbare sector met concrete wensen en behoeften. Dit is volgens de opstellers noodzakelijk om de ambities te realiseren. De sector pakt daarbij zelf de handschoen op. Op organisatorisch en financieel vlak wordt er samengewerkt.

 

Uitbreiding Vaarbewijs

HISWA Vereniging onderstreept het belang van veilige waterwegen als gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen. In Nederland is het verplicht om een vaarbewijs te hebben voor het varen met schepen die langer zijn dan 15 meter of sneller kunnen varen dan 20 km per uur. Periodiek laait een discussie op of deze verplichting moet worden uitgebreid. Hiswa Vereniging is tegen zo’n uitbreiding.

 

Volgens HISWA Vereniging is een uitbreiding van de vaarbewijsplicht een onevenredige belasting van de pleziervaart waar nut en noodzaak niet voor zijn aangetoond. Uitbreiding levert een aanzienlijke kosten- en lastenverhoging op, die niet wordt gerechtvaardigd door de beschikbare cijfers. Bovendien ontbreekt elke garantie dat een uitbreiding de beoogde en gewenste effecten zal hebben. Hiermee worden eenzijdig maatregelen bij de recreatievaart gelegd, terwijl veilig vaargedrag een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle partijen. Hiswa Vereniging ziet meer in het voortzetten van het huidige stelsel van opleidingen en certificaten, aan te vullen met goede voorlichting en consequente handhaving.

PDF-bestandLees het gehele Position Paper
 

Vuilwater

Vuilwaterinzameling is al jaren actueel. Politiek, ambtelijk en ook binnen de branche. Er zijn tal van rapporten en studies over gepubliceerd. Inmiddels staat er een landelijk netwerk van inzamelstations voor grijs en zwart water (grijs is waswater, zwart is toiletafvalwater) in combinatie met bilgewater. Het aanbod uit de vaartuigen loopt hierop achter, ondanks de uitgebreide communicatiecampagne hierover en ondanks de invoering van het ‘lozingenverbod toiletwater pleziervaartuigen’.

 

Met het lozingenverbod heeft de jachtbouwer en/of schipper de vrijheid om het beste systeem te kiezen dat past bij het vaartuig en het vaargedrag. HISWA Vereniging heeft zich tevens sterk gemaakt voor verruiming van het verbod voor gezuiverd vuilwater. De wet is hierop aangepast per 2010. Innovatie in de branche is nu mogelijk om zelf zuiveren aan boord mogelijk te maken.

 • HISWA Vereniging is voorstander van het lozingenverbod, omdat waterkwaliteit de basis vormt van de watersport. Technische en praktische problemen moeten nog wel worden opgelost. Watersporters zullen hiermee hun bijdrage aan (hun eigen) schone vaarwater moeten gaan leveren.
 • Het verbod is gebaseerd op metingen bij onbeheerde passantenhavens en aanlegplaatsen. In de sector ‘zingt rond’ dat de pleziervaart maar voor 1% verantwoordelijk is voor de vervuiling van de ecolli-bacterie. Dit gemiddelde getal zegt niet zoveel, belangrijker is de plaatselijke vervuiling van zwemwater.
 • HISWA Vereniging is groot tegenstander van een verplichte vuilwatertank, zoals in andere landen. Het lozingenverbod heeft grote voordelen voor de sector, ondanks dat het slechter handhaafbaar is.
 • De communicatie rond het onderwerp moet de komende jaren worden doorgezet, zodat het verbod ook wordt nageleefd.
 • HISWA Vereniging gaat ervan uit dat compacte zuiveringsinstallaties aan boord in de toekomst het vuilwater gaan reinigen, waarna het kan worden geloosd. Daarmee wordt de watersporter een grote dienst bewezen. Tot die tijd bestaan ervoor de vuilwatertank twee systemen, centraal uitzuigen en decentraal uitzuigen. Decentraal uitzuigen, gewoon op de vaste ligplaats, is technisch al goed mogelijk, maar kostbaar. Pas als de vraag vanuit de watersporter voldoende is, zullen havens tot decentraal uitzuigen beslissen.

HISWA Verenigng stelt dat de overheid een stimulerende rol in moet nemen om de innovatie op dit thema verder te helpen. De communicatie rond dit onderwerp kan pas beëindigd als de watersporter het verbod heeft geaccepteerd en naleeft.

 

Wet arbeidsmarkt in balans

HISWA Vereniging heeft de afgelopen tijd haar standpunt geformuleerd over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). HISWA Vereniging wilt het volgende:
1. Uitzonderingspositie in de WAB voor bedrijven die gebruik maken van seizoenwerkers. 
2. Deze uitzondering mogelijk maken bij cao, waar seizoenswerk duidelijk is gedefinieerd.
3. Geen transitievergoeding en geen extra WW-premie voor seizoenswerkers.

HISWA Vereniging redeneert hierbij als volgt:

Het transitiebedrag dat een seizoenwerker krijgt is laag. Een seizoenswerker kan hier feitelijk helemaal niets mee. Seizoenwerkers zitten niet op een transitievergoeding te wachten. Voor hen geldt het vraagstuk van transitie van werk naar werk namelijk helemaal niet, omdat ze nog op school zitten of nog studeren. Dus waarom moeten er transitiekosten worden betaald voor deze groep?


Op sectorniveau leidt de WAB tot aanzienlijk hogere kosten. Maar deze extra kosten worden helemaal niet besteed aan transitie van seizoenswerkers binnen of buiten de sector, dus het is weggegooid geld voor de sector en voor de BV Nederland! De transitievergoeding draagt in dit geval voor deze groep niet bij aan een betere doorstroming op de arbeidsmarkt van werk naar werk én draagt niet bij aan de gewenste ontwikkeling van minder flex en meer vast. Het leidt wel onnodig tot hogere kosten voor bedrijven in de watersport. De WAB schiet op deze manier voor deze groep dus volledig het doel voorbij.


HISWA Vereniging probeert de genoemde extra kosten nu inzichtelijk te maken, zodat het volgende duidelijk wordt:
1. Wat is een gemiddeld bedrijf met twee seizoenswerkers extra kwijt aan WW-premie en transitiekosten?
2. Wat is de sector in zijn geheel extra kwijt aan extra WW-premies en transitiekosten?
3. Hoeveel krijgt een seizoenswerker aan transitiekosten na 6 weken tijdelijke arbeid?


HISWA Vereniging heeft voor dit onderwerp aansluiting gezocht bij RECRON. RECRON steunt het initiatief Zo werkt het niet. Met de campagne in de Tweede Kamer is inmiddels bereikt dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan van maximaal 12 uur, niet onder het hoge WW-tarief gaan vallen.
 

Windturbineparken op de Noordzee

De voorgenomen bouw van grote windturbineparken op de Noordzee levert ernstige veiligheidsrisico’s op voor de recreatievaart. De Nederlandse overheid houdt de windturbineparken gesloten waardoor de recreatievaart wordt gedwongen om in de nabijheid van de grote zeevaart te varen. HISWA Vereniging maakt zich zorgen en heeft samen het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en BBZ, gesteund door Sportvisserij Nederland oplossingen aangedragen om de veiligheid te borgen.

 

HISWA Vereniging pleit voor aanpassing van de regelgeving zodat de windturbineparken doorvaarbaar worden. Hierbij kijkt de vereniging onder andere naar goede voorbeelden in het buitenland. Zo is op het Britse deel van de Noordzee doorvaart in het belang van de veilige vaart toegestaan voor vaartuigen tot 24 m. Ook in Denemarken en Duitsland is het toegestaan om tussen de windmolens te varen. 


PDF-bestand

Lees het gehele Position Paper